PROCEDURA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA

W celu zgłoszenia uczestnictwa na Menedżerskich Studiach Podyplomowych lub w celu uzyskania dostępu do szczegółowych informacji o studiach MSP – proszę wykonać trzy kroki opisane poniżej:

 

1. Założyć konto na portalu port.edu.p.lodz.pl na mail prywatny (proszę unikać zgłaszania kont z domeny 99999@edu.p.lodz.pl).  >>postępuj dalej>>

2.  Zalogować się do portalu poprzez >>stronę logowania>>

3.  Wstępnie zapisać się na kurs jako kandydat na słuchacza  >>postępuj dalej>> i wpisując klucz dostępu: msp2018

Po zapisaniu się na kurs zostajesz potencjalnym kandydatem na słuchacza – otrzymasz dostęp do szczegółowych kart przedmiotów i informacji o proponowanych terminach zjazdów.

 

PROCEDURA DLA OSÓB ZDECYDOWANYCH NA PODJĘCIE STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

4. Po wykonaniu powyższych kroków – Wypełnij Internetową Kartę Słuchacza i ją zatwierdź >>postępuj dalej>>.

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 września 2018. Po tym terminie kierownik studiów podejmie decyzję o uruchomieniu studiów. Podstawowe kryterium to zgromadzenie min. 18 słuchaczy zdecydowanych na podjęcie studiów.  Wielkość grupy słuchaczy nie powinna przekroczyć 26 osób. Ilość osób zainteresowanych studiami można uzyskać od administratora kursu. Zapisy w trybie zwykłym trwają do 30 września 2018. Po tym terminie obowiązywać będzie tryb nadzwyczajny przyjmowania zgłoszeń późnych.

Do złożenia zgłoszenia w trybie zwykłym pozostało:

dni
7
6
godzin
1
0
minutes
0
3
seconds
5
3

 

 

 Ważne informacje dla kandydatów na studia:

Dla kogo są te studia?

Dla absolwentów wyższych uczelni z dyplomem inżyniera, licencjata, magistra, doktora i innymi dyplomami poziomu uniwersyteckiego. Jednocześnie studia są dla wszystkich zainteresowanych pracą w charakterze menedżera, kierownika, dyrektora. Zaproszeni do studiowania są wszyscy absolwenci uczelni wyższych, którzy ukończyli wydziały niemenedżerskie, a chcą pełnić role kierownicze w przedsiębiorstwach i planować ścieżkę swojej kariery jako profesjonalny lider biznesu.

Ile trwają studia?

Czas trwania studiów to 2 semestry. Studia rozpoczynają się w drugiej połowie października, kończą się zazwyczaj z końcem miesiąca kwietnia. przed rozpoczęciem studiów rezerwowanych jest zazwyczaj 13 terminów zjazdowych (soboty i niedziele). Zajęcia udaje się przeprowadzić czasami w ciągu 11 zjazdów.

Jaka jest opłata za studia ?

Studia kosztują 3600 zł. Opłata za wydanie dyplomu wynosi dodatkowo 30 zł.

Jak podpisać umowę?

Najlepiej zapoznać się z treścią umowy potem pojawić się na spotkaniu organizacyjnym na początku października i podpisać umowę, potem niezwłocznie trzeba wnieść przelewem pierwszą ratę.

Jaki jest cel spotkania organizacyjnego? I kiedy jest ono zwoływane?

Celem spotkania organizacyjnego jest: zapoznanie się z osobami obsługującymi administracji studiów podyplomowych, zapoznanie się z miejscem w którym odbywa się administracja, przeprowadzenie formalnej procedury zgłoszenia na studia to znaczy okazanie oryginału dyplomu dostarczenie kopii dyplomu do teczki słuchacza studiów podyplomowych, podpisanie umowy na usługę kształceniową podpisanie karty zgłoszenia omówienie najważniejszych punktów regulaminu studiów. Spotkanie zwoływane jest w dzień powszedni w tygodniu poprzedzającym pierwszy zjazd.

Jakie są warunki płatności?

Nie ma opłaty wpisowej, Opłata za studia rozłożona jest zazwyczaj na 4 raty. (900zł przy rozpoczęciu studiów w dniu następnym po podpisaniu umowy lub w dniu umówionym z administracją + 900zł + 900zł + (900zł+30zł)=3600zł+30zł.  Alternatywnie opłatę za studia można wnieść w jednej racie. Rozpatrywane są  wnioski o indywidualne warunki płatności – w takim przypadku kierownik decyduje o terminach wnoszenie opłat. Nieprzekraczalne daty opłat znajdują się w formularzu umowy.

Jakie są przedmioty i siatka godzin?

Siatka godzin jest umieszczona na stronie http://msp.woiz.pl/edycja-20182019/. Szczegółowe karty przedmiotów są dostępne na elektronicznej platformie nauczania dostępnej po bezpłatnym utworzeniu konta i zalogowaniu.

Jaka jest forma przeprowadzania zajęć?

Wszystkie zajęcia to zajęcia audytoryjne przeprowadzane zazwyczaj w tym samym budynku w tej samej sali. Połowa zajęć to wykłady, druga połowa to ćwiczenia aktywizujące do pracy własnej. Część zajęć przeprowadzonych jest formie warsztatowej – nakierowanej na zdobycie konkretnych umiejętności komunikacyjnych, interpersonalnych .

Jakie są warunki zaliczenia przedmiotu?

Warunki zaliczenia ustalane są przez prowadzących indywidualnie dla każdego przedmiotu.

Jakie są warunki zaliczenia studiów?

  • Zaliczenie wszystkich przedmiotów na kartach przedmiotów przy jednoczesnej 80% frekwencji,
  • Pozytywna ocena pracy końcowej złożonych wybranego przez siebie promotora pracy,
  • Rozliczenie formalne czyli złożenie karty obiegowej,
  • Wniesienie opłaty za dyplom 30zł.

Zobacz listę przedmiotów dowiedz się więcej!!


infolinia: Małgorzata Makowska tel.  42 631 37 54 w godzinach: pn-pt 8:30 – 15:00;
kontakt dla osób zapisanych: Anna Kozieł  tel. 784 689 613 email: anna.koziel@p.lodz.pl
lub
kierownik studiów – dr inż. Jan Królikowski – tel. 600190520 komórkowy dla osób, które zadeklarowały nr tel komórkowego w internetowej karcie słuchacza

adres do korespondencji: ul Wólczańska 215 90-924 Łódź
ZAJĘCIA W SOBOTY I NIEDZIELE 8:30 – 16:30. ZAJĘCIA TRWAJĄ do II kwartału 2018