EDYCJA 2018/2019

Menedżerskie Studia Podyplomowe

obejmują praktycznie i trafnie dobrane zajęcia (zweryfikowane przez uczestników kolejnych 29 edycji), uwzględniające powiązania między różnymi funkcjami biznesu, prezentujące możliwie kompleksowo podstawowe problemy i istotne zasady warunkujące sprawne funkcjonowanie jednostek organizacyjnych i gospodarczych.


Cel zajęć

 1. Doskonalenie umiejętności menedżerskich u aktualnej i potencjalnej kadry zarządzającej jest podstawowym założeniem studiów, ponieważ dobre zrozumienie wszystkich istotnych aspektów związanych z zarządzaniem oraz poznanie szeregu technik menedżerskich pozwala kadrze zarządzającej w istotny sposób wpływać na poprawę efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw i jednostek organizacyjnych.
 2. Umiejętna weryfikacja najnowszej wiedzy teoretycznej do potrzeb i realiów polskiego życia gospodarczego, pozwala odkryć szereg narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Wymagania wstępne stawiane uczestnikom zajęć/szkolenia

Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni, studiów I i II stopnia.
Przy zapisach potrzebne będą:

 • Kserokopia dyplomu (po sprawdzeniu zgodności z oryginałem) ukończenia studiów wyższych lub zgoda właściwego dziekana,
 • terminowa wpłata pierwszej raty najlepiej przed spotkaniem organizacyjnym.

Opłata za całe studia wynosić będzie 3600 zł + 30 zł za wydanie świadectwa.
Możliwość wpłaty w czterech ratach
I – 900 zł przy podpisaniu umowy na studia najpóźniej do 22 października 2018
II – 900 zł – płatna do 10 grudnia 2018 roku
III – 900 zł – płatna do 10 marca 2019 roku
IV – 900zł + 30 zł = 930 zł – płatna do 10 maja 2019 roku

Uwaga! Bardzo proszę o przestrzeganie terminów wpłat, ponieważ jest w mocy  rozporządzenie Władz Rektorskich PŁ o obowiązku naliczania odsetek karnych za nieprzestrzeganie terminów opłat.

Termin rozumiany jest jako data wpłynięcia środków pieniężnych na konto PŁ

Wpłaty prosimy kierować na konto Pekao SA:
38 1240 3028 1111 0010 3742 2119  –  z tytułem przelewu: K94/MSP/edycja30/(tu podać własne nazwisko i imię) – BARDZO WAŻNE!


Program zajęć

Lp

Nazwa przedmiotu

prowadzący/kierownik
przedmiotu

wykłady

ćwiczenia

projekty

laboratoria

seminarium

inne

RAZEM

Praca własna

obciążenie

Punkty ECTS

1

Koncepcje i
techniki wspomagające zarządzanie

mgr inż.
Rafał Buba

10

10

 

 

 

 

20

80

100

3

2

Podstawy handlu
zagranicznego

dr inż.
Aleksandra Makowska

10

10

 

 

 

 

20

80

100

3

3

Zarządzanie zasobami
ludzkimi

dr Anna Stankiewicz-Mróz

10

10

 

 

 

 

20

80

100

3

4

Podstawy prawa
w działalności gospodarczej

mgr Agata
Lecheńska

20

 

 

 

 

 

20

80

100

3

5

Rachunkowość zarządcza
w przedsiębiorstwie

mgr Anna Juźwicka

10

10

 

 

 

 

20

55

75

2

6

Finanse i
bankowość

dr Witold
Luciński

5

10

 

 

 

 

15

60

75

2

7

Komunikacje w negocjacjach

mgr Joanna Wasiela-Jaroszewicz

5

10

 

 

 

 

15

60

75

2

8

Marketing

dr hab. inż.
Magdalena Grębosz

5

10

 

 

 

 

15

60

75

2

9

Podstawy zarządzania
strategicznego

dr inż.
Henryk Ziółkowski

10

 

 

 

 

 

10

65

75

2

10

Zarządzanie jakością

dr inż.
Mieczysław Rajkiewicz

5

5

 

 

 

 

10

65

75

2

11

Zarządzanie łańcuchem
dostaw

mgr Marek Gagis

2

8

       

10

65

75

2

12

Seminarium

dr inż.
Irena Jałmużna

 

 

 

 

5

 

5

25

30

1

13

Biznes plan

dr inż.
Henryk Ziółkowski

2

3

 

 

 

 

5

28

33

1

14

Modelowanie Procesów
Biznesowych

dr inż.
Jacek Jakieła

2

3

 

 

 

 

5

28

33

1

15

Warsztaty menedżerskie
(workshop)

mgr Jagoda
Wodzińska Jabłońska

 

10

 

 

 

 

10

23

33

1

16

Zarządzanie bezpieczeństwem

dr inż.
Katarzyna Boczkowska

3

2

 

 

 

 

5

28

33

1

17

Zarządzanie logistyczne

dr inż.
Maciej Bielecki

3

2

 

 

 

 

5

28

33

1

18

Zarządzanie środowiskowe

dr inż.
Konrad Niziołek

2

3

 

 

 

 

5

28

33

1

19

Kształtowanie wizualnego oblicza firmy

mgr Krzysztof Kozieł

 

 

5

 

 

 

5

20

25

1

20

Praca końcowa

wybrany promotor

 

 

 

 

 

5

5

170

175

6

   

Razem:

104

106

5

0

5

5

225

1128

1353

40

Program będzie realizowany w trybie dwusemestralnym w trybie zaocznym sobota i/lub niedziela, generalnie w godz. 8:30 do 16:30. Ogólna liczba godzin dydaktycznych dla jednego uczestnika 225 godzin, w tym 106 godziny zajęć praktycznych – ćwiczenia, rozwiązywanie przykładów.

 

R a z e m  225 godzin


Metoda oceny uczestników zajęć/szkolenia

Zaliczenie wykładanych przedmiotów poprzez:

 • uzyskanie wpisów w KARCIE ZALICZEŃ,
 • pozytywna ocena napisanej PRACY KOŃCOWEJ,
 • 80% frekwencji;
 • formalne rozliczenie – KARTA ODEJŚCIA STUDENTA MSP.

Zalecana literatura przedmiotu

Każdy słuchacz otrzymuje treści z prowadzonych zajęć wraz z zalecaną literaturą w formie elektronicznej.


Metodyka nauczania

W trakcie zajęć słuchacz czynnie uczestniczy w rozwiązywaniu problemów zgłaszanych przez siebie lub prowadzącego, zarówno w formie ćwiczeń i symulacji.

Praca końcowa jest praktyczną weryfikacją wykorzystania nabytej wiedzy podczas trwania studiów do rozwiązywania problemów gospodarczych. Jest weryfikacją umiejętności wnioskowania, podejmowania decyzji menedżerskich i proponowania rozwiązań zaradczych.


Dodatkowe uwagi dotyczące przedmiotu

Doskonalenie umiejętności menedżerskich realizuje kadra naukowa z praktyką gospodarczą – zweryfikowana pozytywnie przez słuchaczy ponad 20 edycji.


Warunkiem uzyskania świadectwa JM Rektora PŁ jest:

 • zaliczenie wykładanych przedmiotów poprzez uzyskanie wpisów w karcie zaliczeń,
 • pozytywna ocena napisanej pracy końcowej,
 • 80% – owa obecność na zajęciach,
 • uregulowanie odpłatności za studia (opłata za studia oraz 30 zł za świadectwo) płatne na konto zamieszczone na stronie głównej.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
odbierać będą Państwo w Sekcji Dyplomów PŁ

Na spotkanie organizacyjne należy przynieść ze sobą następujące dokumenty :

 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych i dyplom w celu sprawdzenia zgodności z oryginałem,
 • dowód tożsamości

terminy zjazdów propozycja na stronie:

https://port.edu.p.lodz.pl/course/view.php?id=5

 

 

Wszystkich słuchaczy menedżerskiego studium podyplomowego proszę o o utworzenie konta i zarejestrowanie się w bazie. Ułatwi to znakomicie stworzenie umowy o świadczenie usługi edukacyjnej, a także umożliwi dostęp do materiałów edukacyjnych i osiąganie kompetencji w trakcie edukacji na menedżerskim studium podyplomowym.

.