Szablon umowy

Szablon umowy

Umowa Nr W9/K94/MSP/..…/2018

o warunkach kształcenia na studiach podyplomowych

 

zawarta w Łodzi w  dniu 12 października 2018 pomiędzy: Politechniką Łódzką – Wydziałem Zarządzania i Inżynierii Produkcji zwaną dalej Uczelnią,  reprezentowaną przez: Dziekana Wydziału –  dr hab. inż. Zbigniewa Wiśniewskiego upoważnionego do składania oświadczeń woli w imieniu Uczelni na podstawie upoważnienia Rektora. 

a

«ImieNazwisko_narzednik» legitymując/ym/ą się dowodem osobistym: «Nr_i_seria_dowodu_osobistegopaszport», PESEL:«PESEL», podającym do korespondencji adres: «Adres_do_korespondencji_ulica_nr_domu», zwanym/zwaną dalej Słuchaczem,

 • 1.

Przedmiotem umowy jest określenie warunków uczestnictwa i przeprowadzenia kształcenia na studiach podyplomowych Menedżerskie Studia Podyplomowe zwanych dalej Studiami.

 

 • 2.
 1. Studia będą prowadzone przez Politechnikę Łódzką na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji, w Łodzi przy ul. ul. Piotrkowskiej 266 Łódź
 2. Studia zostaną zrealizowane w czasie 2 semestrów, obejmą 225 godzin dydaktycznych (jedna godzina dydaktyczna trwa 45 min.) i będą prowadzone w systemie zjazdowym, w okresie od 2018-10-20 do 2019-09-30 .
 3. Studia kończą się uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. Warunki otrzymania świadectwa ukończenia Studiów określone są w Regulaminie studiów podyplomowych w Politechnice Łódzkiej.

 

 • 3.
 1. Uczelnia oświadcza, że spełnia wymagania Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz wydanych na jego podstawie rozporządzeń.
 2. Uczelnia zobowiązuje się, że w przypadku otwarcia procesu jej likwidacji organy Uczelni będą podejmować aktywne działania na rzecz stworzenia możliwości ukończenia Studiów przez Słuchacza na analogicznych, wynikających z niniejszej umowy warunkach.

 

 • 4. 

Słuchacz oświadcza, że podejmuje Studia, o których mowa w § 1 oraz, że zapoznał się z:

 • programem zajęć studiów podyplomowych (załącznik nr 1 do niniejszej umowy).
 • treścią dokumentów: Regulamin Studiów Podyplomowych w Politechnice Łódzkiej oraz uchwała Senatu Politechniki Łódzkiej – Zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Politechnikę Łódzką oraz warunki i tryb ustalania obniżonej opłaty, dostępnych na stronie internetowej www.p.lodz.pl i zobowiązuje się do przestrzegania ich postanowień.

 

 • 5.

Uczelnia zobowiązuje się do zapewnienia:

 • realizacji programu studiów podyplomowych objętych niniejszą umową,
 • kadry dydaktycznej, posiadającej kwalifikacje odpowiadające rodzajowi prowadzonych zajęć,
 • sal dydaktycznych i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej realizacji programu studiów,
 • obsługi administracyjno-technicznej studiów,
 • możliwości korzystania z biblioteki PŁ – na zasadach określonych w Regulaminie Biblioteki Politechniki Łódzkiej, biblioteki wydziałowej – na zasadach określonych w regulaminach tych bibliotek[1].

 

 • 6.
 1. Uczelnia zastrzega sobie prawo rezygnacji z uruchomienia studiów podyplomowych w przypadku braku odpowiedniej liczby kandydatów.
 2. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 opłata wniesiona przez Słuchacza podlega zwrotowi. Uczelnia nie jest zobowiązana do zapłaty odsetek z tytułu uiszczonej opłaty.

 

 • 7.

Słuchacz studiów podyplomowych zobowiązuje się do uczestniczenia w zajęciach i przystępowania do wszystkich egzaminów i zaliczeń  wynikających z planu i programu tych studiów oraz zakończenia Studiów w terminie określonym w § 2 umowy.

 

 • 8.
 1. . Słuchacz zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za świadczone usługi edukacyjne w wysokości 3600 zł + 30 zł za wydanie świadectwa = 3630zł (słownie trzy tysiące sześćset trzydzieści) na konto bankowe Politechniki Łódzkiej

38 1240 3028 1111 0010 3742 2119 – Pekao SA–

 z dopiskiem: K94-MSP – edycja 31 – «Imię_słuchacza» «Nazwisko_słuchacza»

 1. Opłaty za studia uiszczane są w następujących terminach[2]:

1) pełna opłata za studia – w terminie do 22 października 2018

2) opłata wnoszona w równych ratach, w wysokości

I – 900 zł przy podpisaniu umowy na studia najpóźniej do 22 października 2018

II – 900 zł – płatna do 10 grudnia 2018 roku

III – 900 zł – płatna do 10 marca 2019 roku

IV – 900zł + 30 zł = 930 zł – płatna do 10 maja 2019 roku

 1. Opłatę wnosi się w terminach określonych w ust. 2, bez dodatkowego wezwania Słuchacza do zapłaty. Datą wniesienia opłaty jest dzień wpływu na wskazane w ust.1 konto bankowe Politechniki Łódzkiej. Od opłat wniesionych po terminie nalicza się ustawowe odsetki.
 2. Niedokonanie wpłaty lub wniesienie opłat po terminie może być podstawą do skreślenia Słuchacza z listy słuchaczy studiów podyplomowych.
 3. Słuchacz zobowiązuje się do wnoszenia opłat administracyjnych i innych, związanych z obsługą toku studiów m.in. za wydawane Słuchaczowi dokumenty, o ile opłaty te przewidują odpowiednie przepisy.
 4. Opłaty określone w ust. 5 ustalane są na każdy rok akademicki decyzją Rektora, która podawana jest do wiadomości Słuchaczy poprzez zamieszczanie na stronie internetowej www.p.lodz.pl i wywieszanie komunikatu na tablicach ogłoszeń.

 

 • 9.
 1. Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem na koniec semestru, w którym nastąpiło wypowiedzenie:

1) Uczelnia, w przypadku:

– prawomocnego skreślenia Słuchacza z listy Słuchaczy,

– utraty przez Uczelnię uprawnień do prowadzenia Studiów,

– niewywiązywania się przez Słuchacza z zobowiązań wynikających z Umowy.

2) Słuchacz, w przypadku:

– złożenia pisemnej rezygnacji ze studiów,

– niewywiązywania się przez Uczelnię z zobowiązań wynikających z Umowy,

– utraty przez Uczelnię uprawnień do prowadzenia Studiów.

 1. Uczelnia nie zwraca opłat wniesionych za czas studiów do końca semestru określonego w ust.1.
 2. W szczególnych sytuacjach strony dopuszczają możliwość rozwiązania umowy w drodze porozumienia stron.

      W takim przypadku słuchacz może wystąpić z pisemnym wnioskiem do Dziekana po uzyskaniu pozytywnej      opinii kierownika studiów o zwrot części uiszczonej opłaty proporcjonalnie do dnia rozwiązania umowy.

 

 • 10.
 1. Słuchacz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Uczelni związanych z realizacją niniejszej umowy.

Uczelnia informuje, że administratorem danych osobowych Słuchacza zawartych w umowie jest Politechnika Łódzka z siedzibą w Łodzi, przy ul. Żeromskiego 116.

W sprawach ochrony danych osobowych można się skontaktować z wyznaczonym przez Rektora inspektorem ochrony danych pod adresem rbi@adm.p.lodz.pl, telefon 42 631 20 39.

Politechnika  Łódzka  przetwarza dane osobowe Słuchacza wyłącznie w celu wykonania zadań wynikających z umowy o warunkach kształcenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Dane osobowe Słuchacza będą udostępniane jedynie w celu dokumentowania przebiegu procesu kształcenia oraz  będą przechowywane przez okres 50 lat poczynając od stycznia roku następnego po zakończeniu procesu kształcenia. W przypadku wniesienia zastrzeżeń lub roszczeń okres ten przedłuża się o czas załatwienia sprawy.

Zgodnie z RODO Słuchaczowi przysługuje: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania i uzupełnienia swoich danych; prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania tylko w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; prawo do uzyskania informacji oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

Dane Słuchacza nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 

 1. Uczelnia, spełniając w procesie prowadzenia studiów wymagania wynikające z ww. przepisów, nakłada na Słuchacza obowiązek pisemnego jej powiadamiania o zmianie jego danych osobowych zawartych w niniejszej Umowie. Skutki zaniechania wykonania tego obowiązku obciążać będą Słuchacza.

 

 • 11.
 1. Zmiana postanowień Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Statutu Politechniki Łódzkiej, Regulaminu studiów podyplomowych w Politechnice Łódzkiej, Uchwały Senatu Politechniki Łódzkiej – Zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Politechnikę Łódzką oraz warunki i tryb ustalania obniżonej opłaty i Kodeksu Cywilnego.
 3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu sądów powszechnych właściwych dla siedziby Uczelni.
 4. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.

 

 

 

 

 

 

 

     ………………………………………….…                              ………………………………………………

     (podpis i pieczęć przedstawiciela Uczelni)                                          (czytelny podpis Słuchacza)

[1] Opcja do wykorzystania przez wydziały, które umożliwiają uczestnikom  studiów podyplomowych korzystanie z biblioteki wydziałowej (odrębnej od BPŁ) .

[2] Należy wybrać jeden z dwóch wariantów terminów opłat.