regulamin

Regulamin Studiów Podyplomowych w Politechnice Łódzkiej

 

 • 1
 1. Uczestnikiem studiów podyplomowych może zostać osoba, która posiada kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji.
 2. Studia podyplomowe umożliwiają uzyskanie kwalifikacji cząstkowych na poziomie określonym w programie tych studiów.
 3. Studia podyplomowe nie kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego.
 4. Na studiach podyplomowych nie ma możliwości studiowania według indywidualnego planu i programu studiów.
 • 2

Uczestnikowi przysługuje prawo do:

 • zdobywania wiedzy, umiejętności i kompetencji zgodnie z programem studiów podyplomowych;
 • korzystania z bazy lokalowej i sprzętowej Uczelni na zasadach ustalonych przez władze Uczelni i wymagane zakresem studiów podyplomowych;
 • wyrażania opinii o prowadzonych zajęciach dydaktycznych;
 • korzystania z Biblioteki PŁ i bibliotek podstawowych jednostek organizacyjnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
 • otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.
 • 3
  1. Wszystkie zajęcia objęte programem studiów podyplomowych podlegają zaliczeniom lub egzaminom. Uczestnikowi studiów podyplomowych wystawiana jest karta zaliczeń na każdy semestr studiów.
  2. Warunkiem zaliczenia semestru oraz całych studiów podyplomowych jest osiągnięcie przez uczestnika wszystkich założonych efektów uczenia się przewidzianych programem tych studiów.
  3. Przy zaliczaniu przedmiotów i zdawaniu egzaminów stosuje się następującą skalę ocen:
 • 5,0 – pięć,
 • 4,5 – cztery i pół,
 • 4,0 – cztery,
 • 3,5 – trzy i pół,
 • 3,0 – trzy,
 • 2,0 – dwa.

Najniższą i jedyną niezaliczającą oceną jest 2,0 – dwa.

 1. Zaliczenie zajęć może odbyć się również na podstawie uznania efektów uczenia się. O zaliczeniu decyduje kierownik studiów po zasięgnięciu opinii prowadzącego przedmiot.
 2. Zaliczenia semestru i studiów podyplomowych dokonuje kierownik tych studiów.
 3. Prowadzący zajęcia jest zobowiązany na początku semestru ustalić i podać do wiadomości uczestników formy, zasady, harmonogram zaliczeń danego przedmiotu oraz sposoby weryfikacji efektów uczenia się.
 • 4

       Skuteczne rozwiązanie umowy pomiędzy uczestnikiem a Uczelnią skutkuje skreśleniem z listy uczestników
z dniem rozwiązania.

 • 5
 1. Program studiów podyplomowych przewiduje wykonanie przez uczestnika pracy lub projektu końcowego. Pracę lub projekt uczestnik wykonuje pod kierunkiem opiekuna, wyznaczonego przez kierownika studiów
  z grona osób prowadzących zajęcia w danej edycji studiów podyplomowych.
 2. Opiekunem pracy lub projektu końcowego może być nauczyciel akademicki, co najmniej ze stopniem doktora. Dopuszcza się powołanie dodatkowego opiekuna będącego specjalistą spoza Uczelni.
 3. Temat pracy lub projektu, o których mowa w ust. 1, powinien być związany z programem studiów podyplomowych i jest zatwierdzany przez kierownika studiów podyplomowych.
 4. Dla pracy lub części opisowej projektu, o której mowa w ust. 1, należy stosować wytyczne znajdujące się
  w załączniku nr 1.
 5. Uczestnik studiów podyplomowych zobowiązany jest złożyć u kierownika studiów podyplomowych „Oświadczenie o samodzielności wykonania pracy/projektu końcowego na studiach podyplomowych oraz zgodności wersji elektronicznej pracy z załączonym wydrukiem komputerowym” – załącznik nr 2.

Praca lub projekt końcowy podlega ocenie przez opiekuna pracy (wzór formularza oceny końcowej znajduje się w załączniku nr 3). Ocena pracy końcowej wpisywana jest w odpowiednim miejscu w karcie zaliczeń uczestnika.

 • 6
 1. Warunkiem koniecznym do uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:
 • osiągnięcie przez uczestnika wszystkich założonych efektów uczenia się przewidzianych w programie studiów podyplomowych potwierdzone zaliczeniem wszystkich przedmiotów, w tym pozytywną oceną pracy lub projektu końcowego;
 • rozliczenie się z Uczelnią do końca trwania umowy.
 1. Ostateczny wynik na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych stanowi średnią ważoną ocen uzyskanych w ciągu całego okresu studiów, z uwzględnieniem wag wynikających z punktów ECTS określonych dla poszczególnych przedmiotów w programie studiów.
 2. Na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych wpisuje się wynik studiów, zgodnie z zasadą:
 • 4,85 i więcej – celujący,
 • 4,55 – 4,84 – bardzo dobry,
 • 4,20 – 4,54 – ponad dobry,
 • 3,80 – 4,19 – dobry,
 • 3,40 – 3,79 – dość dobry,
 • do 3,39 – dostateczny.
 1. Za zgodą kierownika studiów podyplomowych termin złożenia pracy lub projektu końcowego może zostać wydłużony do dwóch miesięcy w przypadku kiedy termin ten nie został dotrzymany z przyczyn od uczestnika niezależnych. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik studiów podyplomowych po zasięgnięciu opinii kierującego pracą.
 2. Uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w terminie, nie później niż 60 dni od daty uregulowania zobowiązań zgodnie z ust. 1.
 • 7

Uczestnik studiów podyplomowych zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed rozpoczęciem zajęć.